Vážíme si Vaší dlouholeté spolupráce s firmou Vaillant. Rádi bychom tuto spolupráci rozšířili o možnost získání dalších výhod při nákupu zboží Vaillant. V této souvislosti jsme Vás chtěli pozvat k účasti v nově vzniklém klubu loyality Vaillant - Vaillant Club.

Co Vám umožní účast v tomto klubu?
Sbírat body za instalované produkty Vaillant a následně tyto body proměnit za výhodu při nákupu zboží Vaillant dle Vašeho výběru.

Pravidla věrnostního Vaillant klubu

1. Úvodní ustanovení

1.1 Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel věrnostního programu Vaillant klub (dále jen „Vaillant klub“) jakožto marketingového projektu pořádaného společností Vaillant Group Czech s.r.o. , se sídlem Plzeňská 188, 252 19 Chrášťany, IČO: 452 41 881, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 6261 (dále jen jako „Vaillant “) (celé dále jen jako „Pravidla Vaillant klubu “)

1.2. Vaillant klub je určen obchodním partnerům společnosti Vaillant, kteří se na základě nákupu zboží od společnosti Vaillant mohou přihlásit do Vaillant klubu a čerpat tak od společnosti Vaillant řadu benefitů a výhod určených výhradně členům Vaillant klubu.

1.3. Tato pravidla jsou dostupná na vyžádání na obchodním oddělení Vaillant v provozovnách v Chrášťanech a Vyškově.

2. Podmínky členství a přihlášení do Vaillant klubu

2.1. Členem Vaillant klubu se může stát fyzická podnikající osoba nebo právnická osoba, která vyplní online registrační formulář Vaillant Klub a zaškrtne, že souhlasí s těmito Pravidly Vaillant klubu (dále jen jako „Člen Vaillant klubu“)

2.2. Přihlásit se lze prostřednictvím této stránky stvrzením souhlasu s Pravidly klubu.

2.3. Každá osoba může podat pouze jednu přihlášku, vícenásobné členství není možné. Společnost Vaillant si vyhrazuje právo neakceptovat přihlášky se zjevně nesprávnými nebo nekompletními údaji.

3. Vedení účtu výhod Členem Vaillant klubu

3.1. Člen Vaillant klubu sbírá výrobní čísla (čárové kódy) jím instalovaných výrobků společnosti Vaillant, které následně zapisuje na svůj účet vedený u Vaillant Klubu a získává za ně body. Hodnota každého bodu je 1,- Kč. Zisk bodů za jednotlivé instalované výrobky je upraven v bodovém ceníku.

3.2. Zapsané body se zobrazí na účtu Člena Vaillant klubu, který má tak pravidelný přehled nejen o nově připsaných bodech, ale i o celkovém stavu bodů na svém účtu.

4. Čerpání výhod poskytovaných členům Vaillant klubu

4.1. Získané body může Člen Vaillant klubu využít pro nákup dalšího zboží společnosti Vaillant za zvýhodněnou cenu.

4.2. Postup pro uplatnění získaných bodů je následující:

Člen Vaillant klubu si v Klubu Vaillant vystaví voucher, na kterém uvede počet bodů, které chce čerpat, a tento voucher zašle na adresu: objednavky@vaillant.cz společně s objednávkou zboží nebo voucher uplatní u partnerského velkoobchodu. Hodnota voucheru je na úrovni základu daně. Nejnižší možná hodnota voucheru je 10,- Kč. Voucher je nutné uplatnit nejpozději do 1 měsíce od jeho vystavení.

4.3. Pokud získané body nebudou Členem Vaillant klubu využity do konce následujícího kalendářního roku od zápisu bodů na účet Vaillant klubu, tak bez náhrady propadnou.

5. Ukončení členství ve Vaillant klubu

5.1. Ukončení ze strany Člena Vaillant klubu:

Člen Vaillant klubu může své členství ve Vaillant klubu kdykoliv ukončit doručením písemného oznámení zaslaného na email vaillant@vaillant.cz

5.2. Ukončení ze strany společnosti Vaillant:

Ze strany společnosti Vaillant může být členství ve Vaillant klubu ukončeno v případě zjištění porušování Pravidel Vaillant klubu. Společnost Vaillant o tomto informuje Člena Vaillant klubu odesláním písemného oznámení o ukončení jeho členství na jeho e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce do Vaillant klubu.

5.3. Ukončení z jiných důvodů:

Členství ve Vaillant klubu může být ukončeno rovněž v návaznosti na události vyplývající z obecně závazných předpisů, zejména smrt Člena Vaillant klubu či zrušení nebo přerušení živnosti.

5.4. V případě ukončení členství dle toho článku ztrácí Člen Vaillant klubu všechny neuplatněné body, zanikají mu všechny výhody vyplývající z členství ve Vaillant klubu a v případě opětovné obnovy členství nemá nárok na žádné výhody vyplývající z předcházejícího členství.

6. Informace o zpracování osobních údajů

6.1. Společnost Vaillant informuje Člena Vaillant klubu, že za účelem realizace jeho účasti ve Vaillant klubu zpracovává jeho osobní údaje, které k tomuto účelu poskytl, a tyto zpracovává z titulu plnění smlouvy za účelem registrace ve Vaillant klubu jakožto věrnostního klubu a udělování bonusů jeho členům.

6.2. Kompletní informace o zpracování osobních údajů Člena Vaillant klubu dle platného znění zákona o zpracování osobních údajů a čl. 13 Nařízení GDPR jsou k dispozici v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů pro B2B zákazníky, ostatní podnikatele a jejich kontaktní osoby“ umístěnou na adrese: https://www.vaillant.cz/pro-zakazniky/informacni-povinnost-pro-b2b-zakazniky-1215292.html

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Tato Pravidla Vaillant klubu plně nahrazují jakákoli předchozí pravidla věrnostního Vaillant klubu společnosti Vaillant

7.2. Společnost Vaillant si vyhrazuje právo na změnu těchto Pravidel Vaillant klubu, včetně poskytovaných benefitů a pravidel pro jejich získávání, či přerušení či úplné zrušení Vaillant klubu. Termín zrušení oznámí společnost Vaillant Členům Vaillant klubu v dostatečném předstihu.

7.3. V případě zrušení Vaillant klubu nemají Členové Vaillant klubu nárok na náhradu škody, která by jim případně v souvislosti s Vaillant klubu vznikla. Omezení odpovědnosti společnosti Vaillant se uplatní v maximálním rozsahu, v jakém to umožňují všeobecně závazné právní předpisy České republiky.

7.4. Tato Pravidla Vaillant klubu jsou platná a účinná od 1. 12. 2021.


Souhlasím s pravidly Vaillant Klubu    
V případě nejasností kontaktujte obchodně technického zástupce Vaillant ve Vaší oblasti. Věříme, že Vaillant club podpoří naší vzájemnou spolupráci a oběma nám přinese nové spokojené uživatele kotlů Vaillant.


Jako člen VAILLANT CLUBu obdržíte voucher za nákup a montáž kotlů VAILLANT.
 Kupujte kotle a
  sbírejte body.
   1 bod = 1Kč